В ПРОДАЖБА СА БИЛЕТИТЕ ЗА ПЪРВИТЕ СЪБИТИЯ ОТ ТЕАТРАЛНО ЛЯТО - ВАРНА 2024

В ПРОДАЖБА СА БИЛЕТИТЕ ЗА ПЪРВИТЕ СЪБИТИЯ ОТ ТЕАТРАЛНО ЛЯТО - ВАРНА 2024

Условия при покупка на билети

Условия при покупка на билети

Покупката на билет от билетен център "Българан" осигурява на билетопритежателя правото да бъде зрител на представеното от Театъра или в същия сценично произведение, за което се отнася билета, като с извършването на покупката купувачът приема тези общи условия за обвързващи страните – Театъра и него, както и последващите билетопритежатели на закупените билети от съответната покупка, като се счита, че е сключил договор с Театъра /"Ви Ен Тийм" ЕООД/ при тези общи условия.

1. Билетът съдържа следната информация – дата и начален час на представлението, цена на билета /касов бон/, избраните от зрителя ред и място в залата.

2. Билетопритежателят е длъжен да провери данните, изписани върху билета, преди напускане на билетната каса.

3. След извършване на покупката на каса или в интернет билетопритежателите нямат право да връщат билети, както и да претендират възстановяване на платената за същите сума.

4. От момента на покупката рискът от погиване или повреждане на билета е у билетопритежателя.

5. Билетите важат единствено за датата, изписана на тях. Те се представят за проверка преди представлението в оригинал и с ненарушени цялост и външен вид.

6. В случай на сваляне на представление от програмата, "Ви Ен Тийм" / Театър "Българан" се задължава да предостави една от следните възможности на закупилите билети за конкретното представление за срок от три седмици след датата на сваленото представление:

6.1. Възстановяване на пълната сума срещу връщане на билет с ненарушена цялост и касов бон за сваленото представление в срок до 20 календарни дни /след обявен график, без почивни и празнични дни/. В случай на епидемична обстановка и с цел недопускане на струпване на хора възстановяне на сума може да бъде заявена по електронен път в упоменат срок /от датата на отпадане на представление/.

6.2. Заверка на закупените билети за следващо представление на същия спектакъл, в случай че има налични свободни места, като билетопритежателят няма право да претендира за същите места, за които се отнасят върнатите билети;

6.3. Заверка на закупените билети за друг спектакъл, който е от репертоара на Театъра, в случай че има свободни места и цената на билетите е еднаква. При разлика в цената:
– ако новият билет е по-евтин – Театърът не дължи възстановяване на разликата,
– ако наличните свободни места са по-скъпи, разликата в цената на билета е за сметка на Театъра.

6.4. В случаите на т. 2 и 3 Театърът не гарантира презаверяването на билетите да е за същите места, тъй като е длъжен да се съобрази с наличните свободни места. В случай на презаверка, на билетопритежателя се издава билет с актуалната информация за новото представление.
В случай на прекъсване на започнало представление поради непреодолима сила и не по вина на Театъра и/ или негови служители, важат само условията на т. 2 и 3.
С продажбата на билет "Ви Ен Тийм" /Театър "Българан"/ се задължава да предостави на билетопритежателя представяне на сценичното произведение на датата и в началния час, указани на билета.

6.5. Притежател на билет, който поради настъпил здравословен проблем е възпрепястван да посети събитието може да го върне или презавери чрез писмено заявление по email не по късно от три часа преди обявения начален час за събитието.

7. С покупката си на билет, билетопритежателят се задължава да спазва общоприетите норми на поведение в мястото на представяне на сценичното произведение, а именно:

7.1. Да заеме мястото си до обявения начален час, както и навреме за второ действие след антракт. Не се допуска влизане на зрители в залите след началото на представленията, за да не се възпрепятства нормалното им протичане. Театърът не носи отговорност за местата Ви, ако не сте ги заели до обявения начален час.

7.2. Да не внася храна и напитки в залите;

7.3. Да не възпрепятства по никакъв начин нормалното провеждане на представлението;

7.4. Да изключи мобилните си телефони по време на представлението;

7.5. Да не използва фотоапарати, видеокамери или други записващи устройства по време на представлението;

8. Спектаклите в програмата на "Ви Ен Тийм" / Театър "Българан" не са подходящи за деца под 12 г. Постановките или части от тях биха могли да повлияят неблагорпиятно на социалното и психическо равитие на децата под 12 години.

9. Предоставяните от Театъра отстъпки от цените на билетите за пенсионери (за възраст) и учащи, става само лично, срещу представяне на документ, удостоверяващ правото на клиента да използва отстъпката.
За всяко представление броят на местата за билети с отстъпка е ограничен.

10. Билетопритежател не може да се позовава на незнание на тези общи условия, които се поставят на видно място в билетната каса на Театъра и се публикуват в сайта на Театъра bulgaran.bg

11. Неразделна част от настоящите Общи условия са Условия за обслужване на транзакции с банкови карти през интернет.
Тези общи условия важат за всички осъществени покупки на билети, продавани от "Ви Ен Тийм" или Театър "Българан" и обвързват всяко лице, желаещо да закупи билет от Театъра от момента на покупката.

12. Общите условия могат да се променят едностранно от Театъра, като съответната промяна обвързва покупките, станали след датата на промяната.

13. РЕГЛАМЕНТ НА ТЕАТЪРА
Приемаме за естествено, че зрителят ТРЯБВА ДА БЪДЕ В ТРЕЗВО СЪСТОЯНИЕ, ДА НЕ ВНАСЯ ХРАНИ В ЗАЛАТА, ДА НЕ ИЗПОЛЗВА ФОТО ИЛИ АУДИОВИЗУАЛНА ТЕХНИКА по време на представлението, ДА ПАЗИ ТИШИНА и да не пречи на другите зрители да гледат спектакъла, ДА ИЗКЛЮЧИ ЗВУКА НА МОБИЛНИЯ СИ ТЕЛЕФОН преди неговото начало.

- ОБЛЕКЛО
Театърът не налага ограничения относно стила на облекло на зрителите, стига то да бъде прилично и чисто.

- БАГАЖ
В театъра не може да се внасят и оставят чанти с размери по-големи от стандартите за ръчен багаж.

- ПРИСТИГАНЕ В ТЕАТЪРА
Молим ви да си осигурите достатъчно време за настаняване преди началото на представлението.
Желателно е да влезете в театъра около 15 минути преди часа на представлението

- ВАШЕТО МЯСТО
Вашето място е обозначено на билета ви.
При влизане в зрителната зала можете да изискате помощ за намиране на мястото си от представителите на салонния персонал.

- ЗАКЪСНЕНИЕ
При пристигане в последния момент може да бъдете настанени от салонния персонал на място различно от обозначеното на билета ви.

- ДОСТЪП
При предварително обаждане се осигурява достъп и място за зрители със специални нужди.
Телефон за контакт – 052 602 828

- ДЕЦА В ТЕАТЪРА
На касата на театъра можете да получите информация за представления подходящи и за подрастващи. Основният репертоар НЕ Е подходящ за деца до 12 г.

За препоръки и мнения пишете на office@bulgaran.bg
 


партньори

Театър Българан

"Българан" - Арена на смеха е първият професионален частен театър на културната карта в гр. Варна и Североизточна България.

Първата презентация на проекта БЪЛГАРАН се състоя на 3 март 2004 г., в сградата на Военноморския клуб във Варна.

Любимите на публиката артисти се присъединиха към възрожденската идея да се създаде ново, на европейско ниво, културно средище. Събитие, което не се е случвало от десетилетия в България. Репертоарната политика на театъра е осъществяване на комедийни постановки с висока художествена стойност и категорична гражданска позиция, които с разтоварващата си енергия забавляват, развличат и правят зрителя съучастник в сценичното действие. Вярваме, че използвайки смеха, ние говорим разбираемо на всички езици и нашите послания, макар и казани на шега, стигат по-надалеч и остават по-дълго в съзнанието на публиката. Ние искаме, чрез новаторските и оригинални похвати, които използваме, да увеличим интереса им към театралното изкуство.